Přihláška

Prosíme, vytiskněte přihlášku a vyplněnou ji přineste do DK Kamecháček.

Přihláška 2017-2018

Pokud by se Vám nepodařilo soubor otevřít, zkuste překopírovat obsah níže na 1 stranu A4 a vytisknout.

 

PŘIHLÁŠKA – ROSNIČKA

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………

Adresa:…………………………………………………………………………………..………

Datum narození dítěte:…………………………………………………………………..........

Rodiče:

……………………………...........tel/mobil:…….....…………….e-mail:……………………………....

………………………….........…..tel/mobil:……………….....….e-mail:……………………………....

Další osoby oprávněné vyzvedávat dítě z Rosničky:

………………...........…………..tel/mobil:………………………číslo OP:………………………..

………………………….......…..tel/mobil:………………………číslo OP:………………………..

Výše uvedená/ý dcera/syn je:       bez plen / na plenách  (zakroužkujte vyhovující)      

U svého dítěte chci upozornit na: (alergie, zdravotní problém, hyperaktivita, přecitlivělost

a jiné, co považujete za nutné sdělit lektorkám ve třídě)

…………………………………………………………………………………………....................

Dítě bude přicházet: 

Uveďte, který den/dny) ………………………………………………...….

 

 

Prohlašuji, že budu dodržovat provozní řád Rosničky zveřejněný na našich webových stránkách www.kamechacek.cz

Potvrzuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé a že si nejsem vědom/a jiných závažných potíží mého dítěte. Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

V Brně dne …………………………                            ………………………………………..

                                                                                    Podpis zákonného zástupce